Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Bársonykalapács Kft.
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 1141 Budapest Komócsy u. 11-13.
Adószám: 12307751-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-664860
Telefonszáma: +36 30 274 9115
E-mail címe: balogh@velvethammer.eu
Tárhelyszolgáltató: ACE Telecom Kft. Címe: 1037 Budapest, Zay u. 3.

II. Fogalommeghatározások

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele, úgy hogy helyreállításuk nem lehetséges

Adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó megsemmisítése

Adattovábbítás: az adatok elérhetővé tétele harmadik fél számára

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 14. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Az adatkezelés célja: hogy a Bársonykalapács Kft. működése során a velvethammer.eu honlapon keresztül vagy egyéb megkeresési módon hozzá forduló érdeklődők (látogatók), potenciális ügyfelek és ügyfelek részére megfelelő szolgáltatást nyújtson.

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap
  A kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím és telefonszám.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett ügyfelek hozzájárulása.
  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
  Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, Bársonykalapács Kft. alkalmazottai.
  Az adatok tárolási módja: elektronikus.
  A felhasználó a kért adatok elküldésével (elküld gomb) járul hozzá az adatai kezeléshez és fogadja el a Bársonykalapács Kft. adatkezelés tájékoztatóját.
  Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
 2. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül
  A velvethammer.eu honlapon megtalálható telefonszám felhívása során a Bársonykalapács Kft. céges telefonon megjelenő telefonszám a rendszer megőrzi. A létrejött telefonbeszélgetés alapján a hívó fél (potenciális ügyfél) neve a Bársonykalapács Kft. elektronikus címlistájában rögzítésre kerülhet.
  A kezelt adatok köre: név, és telefonszám.
  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
  Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, Bársonykalapács Kft. alkalmazottai.
  Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
 3. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége
  Üzleti / szakmai kapcsolatok alapján adatokat jogos érdek alapján kerülnek kezelésre.
  A kezelt adatok köre: a partnerek tulajdonosainak és alkalmazottainak személyes adatai: név, telefonszám, e-mail cím.
  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
  Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, Bársonykalapács Kft. alkalmazottai.
  Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
 4. Sütik („Cookies”)
  A sütik feladata:
  – információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeiről;
  – megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
  – minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a velvethammer.eu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
  A velvethammer.eu honlap alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a velvethammer.eu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a honlapokat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen a sütik szintén a lejáratig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
  A cookie-k a felhasználói élményt segítik.
  A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
  Az adatkezelésben érintettek köre: a velvethammer.eu honlap látogatói.
  Az adatkezelés célja: az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése valamint a visszaélések megakadályozása céljából azonosítja és nyomon követi a látogatókat.
  Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
  Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
  Az adatok megismerésére jogosult: adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  Az adatok tárolási módja: elektronikus.
  A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
 5. Adatkezelők
  Bársonykalapács Kft., 1141. Budapest, Komócsy u. 11-13., Tel: +36 30 274 9115, e-mail cím: balogh@velvethammer.eu)
 6. Adatfeldolgozók
  Tárhelyszolgáltató: ACE Telecom Kft., székhely: 1037, Budapest, Zay utca 3., Telefon: 1248, e-mail: office@acetelecom.hu

III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

EN